Odvetvie: Facility Management

EVIDEI uľahčuje DS PROPERTY správu majetku svojich zákazníkov

Správcovská spoločnosť DS PROPERTY, a.s. bola založená v roku 2013. Vo svojom regióne v oblasti Facility managementu nadobudla v krátkej dobe výrazne postavenie. Dlhoročná skúsenosť pri prenájme, správe nehnuteľnosti a majetku je pridanou hodnotou pre tých najväčších zákazníkov v regióne, medzi ktorých sa radia: spoločnosť Istermeat, a.s., Euromilk, a.s., Agrosun, spol. s.r.o., FK DAC 1904, a.s., DAC Aréna, a.s., DAC Academy, a.s., VILLA ROSA B&B AND RESTAURANT, Hotel Bonbón ****, Hotel AmadeChâteau, a mnoho ďalších.
Spoločnosť DS Property, a.s., spravuje jednotlivé spoločnosti s veľkým počtom majetku. Spravované spoločnosti pôsobia v rôznych segmentoch, ako napríklad živočíšna/rastlinná výroba, poľnohospodárstvo, šport, vzdelávanie, kultúra, turizmus, atď. a s tým spojená rôznorodosť
majetku, od výrobných strojov, ťažných strojov, nábytku, náradia, športového vybavenia, umeleckých diel a artefaktov, spôsobovala neprehľadnosť a nepresnosť pri správe majetku. Samotná inventarizácia zamestnávala veľký počet interných zamestnancov. Vyhodnocovanie výsledkov inventúry bolo zdĺhavé a neodzrkadľovalo skutočný stav.
Používaný systém správy majetku, ktorý bol vedený v rôznych pracovných tabuľkách a inventarizácia, ktorá bola vykonávaná pomocou pera a papiera, nebol dlhodobo použiteľný.Spoločnosť DS Property, a.s. potrebovala jednotnú platformu a moderné riešenie, ktoré prináša efektivitu, prehľadnosť, presnosť a rýchlosť.
EVIDEI v DS PROPERTY, a.s.
  • manažérsky a pracovný nástroj pre správu majetku v spoločnostiach
  • každá spoločnosť disponuje s vlastnou DB entitou – jedna SW platforma pre správu majetku
  • počet kariet majetku 50.000+
Manažérska časť riešenia EVIDEI dáva k dispozícii komplexný nástroj v rámci Facility Managementu. DS Property, a.s. tým získala prehľad nad spravovanými spoločnosťami, ktorá je každá reprezentovaná samostatnou databázovou entitou. Hardvérové zariadenia – tlačiarne a mobilné terminály ZEBRA, urýchľujú a spresňujú inventarizáciu. Jasná identifikácia majetku pomocou Datamatrix kódov a automatizovaný prenos a spracovanie dát urýchlili a spresnili jednotlivé procesy.
„Systém EVIDEI nám poskytuje prehľadný manažérsky a pracovný nástroj na správu majetku vo všetkých spoločnostiach, pre ktoré vykonávame správu. V EVIDEI máme k dispozícií priestor na zlúčenie rôznych pracovných tabuliek do jedného systému, vďaka čomu získame ucelený prehľad o majetku v každej spoločnosti. Zavedením technológie čiarových kódov navyše zrýchlime a spresníme proces inventarizácie.“
JUDr. PaedDr. Anita SIDO
Property Manager

zníženie chybovosti

zrýchlenie inventarizačných procesov

prehľadnosť majetku

okamžité výsledky inventúry